MH PROTOKOLL, NYCKEL

Jojjo    Jaxon

Jajja      

Jina Jackpot

Joker - Ägaren avbryter.

 

Cawarottis Whoppie

Cawarottis Wilde

Bedömning 1 2 3 4 5
1a.
KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt med morrning  eller bitförsök. Undviker kontakt genom att dra sig undan. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontakt.

Jackpot Joker Jojjo

Jaxon Jajja Jina

 Whoppie

Wilde 

Överdrivet kontakttagande ex  hoppar, gnäller, skäller.
1b.
KONTAKT
Samarbete
Följer inte med trots flera försök att locka alt provas inte. Följer med motvilligt.

 

Följer med, men är inte engagerad i testledaren.

Joker Jina

Wilde

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

Jackpot Jaxon Jajja

Följer med villigt. Är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller.

Jojjo Whoppie

1c.
KONTAKT
Hantering
Avvisar med morrning eller bitförsök. Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering.

Jaxon Jajja Jojjo Wilde

 

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Jackpot Joker Jina Whoppie

Accepterar. Svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a.
LEK 1
Leklust
Leker inte. Leker inte men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Joker

Startar snabbt, leker aktivt.

Jackpot Jaxon Jajja Jina Jojjo

Wilde 

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

Whoppie

2b.
LEK 1
Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Jackpot Joker Jajja Jina Jojjo Whoppie Wilde

Griper direkt med hela munnen.

Jaxon

Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c.
LEK 1
Dragkamp
Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Jajja

Griper, drar emot men släpper och tar om alt tuggar.

Jackpot Jaxon Jojjo Whoppie

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Joker Jina

Wilde

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker alt ruskar -även under den passiva delen -tills testledaren släpper.
3a.
JAKT
Förföljande
Startar inte. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten.Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
1:a gången  Joker  Jaxon    Jackpot Jajja Jina WildeJojjoWhoppie  
2:a gången  Joker    Jaxon  Jackpot Jajja Jina JojjoWhoppieWilde  
3b.
JAKT
Gripande
Nonchalerar föremålet alt springer ej fram. Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt,släpper. Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
   Joker Jaxon

 Jackpot Jajja Jina Whoppie Wilde

 Jojjo    
   Joker

 Jackpot Jina Wilde

 Jaxon Jojjo Whoppie  Jajja  
4.
AKTIVITET
Är ouppmärksam,  ointresserad,  inaktiv.

Är uppmärksam och lugn -står, sitter eller ligger.

Joker Jaxon Jajja Whoppie

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjninga

Jackpot Jina

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

Jojjo Wilde

 

Växlar snabbt aktiviteter under momentet alt. oro under hela momentet.
5a.
AVST.LEK
Intresse
Engageras inte av figuranten.

Kontroll. Avbrott förekommer

Jajja Jojjo

Intresserad, följer figurant utan avbrott.

Joker Wilde

 

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Jackpot Jina Whoppie

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

Jaxon

5b.
AVST.LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.

Jackpot Joker JojjoJaxon Jajja Jina Whoppie Wilde

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del. Visar flera hotbeteeenden under momentets första del. Visar flera hotbeteeenden under momentets första och andra del.
5c.
AVST.LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten.

Jajja

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Joker

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med  tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

Jackpot Jaxon Jina Jojjo Whoppie Wilde

5d.
AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Joker Jajja

Leker inte men visar intresse

Leker kan gripa försiktigt. Drar inte emot.

Jackpot Whoppie

Griper. Drar emot men kan släppa och ta om.

Jaxon Jina

Griper direkt.Drar emot, släpper inte.

Jojjo Wilde

5e.
AVST.LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Joker Jajja

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Wilde

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

Jackpot Jaxon Jina Jojjo Whoppie

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a.
ÖVERRASKNING
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Jaxon  Wilde

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Jackpot Joker Jajja Jina Jojjo Whoppie

Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b.
ÖVERRASKNING
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.

Jajja Wilde

Visar enstaka hotbetenden.

Jaxon Jojjo

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Jackpot Joker Jina Whoppie

Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c.
ÖVERRASKNING
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ned alt går inte fram i tid.

Joker

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

Jajja Jina Jojjo

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Jaxon Wilde

Går fram till overallen när föraren har gått halva avståndet.

Jackpot

Går fram till overallen utan hjälp.

Whoppie

6d.
ÖVERRASKNING
Kvarstående rädsla

Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.

Jackpot Jajja Jina

Jojjo Whoppie

 

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen.

Jaxon

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Joker  Wilde

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e.
ÖVERRASKNING
Kvarstående intresse

Visar inget intresse

Joker Jajja Whoppie

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid någon av passagerna.

Jaxon Jina

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Jackpot Jojjo

Wilde

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand.

 

Biter i eller leker med vid två eller fler passager.
7a.
LJUDKÄNSLIGHET
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Jina Whoppie

Wilde

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Jackpot Jojjo

Flyr högst 5 meter.

Jaxon Jajja

Flyr mer än 5 meter.
7b.
LJUDKÄNSLIGHET
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.

Gå fram till skramlet när föraren står bredvid.

Jackpot

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp.

Jaxon Jajja Jina Jojjo Whoppie  Wilde

7c.
LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Jackpot Jajja JinaJojjo Whoppie Wilde

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Jaxon

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d.
LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Jaxon Jojjo

Stannar upp.Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle.

Jina Whoppie

Wilde

Stannar upp.Luktar eller tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

Jackpot Jajja

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a.
SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Jackpot Wilde Whoppie Jajja

Visar enstaka hotbeteenden.

Jaxon Jojjo

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Jina

Visar flera hotbeeenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b.
SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll därefter inget intresse. Alt engagerar sig inte.

Tittar mot spökena då och då.

Jajja

Kontrollerar och/ eller handlar mot  spökena.Långa avbrott.

 

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena.Kortare  avbrott.

Jaxon Jina Jojjo Whoppie Wilde

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.

Jackpot

 

8c.
SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

Jackpot Whoppie Wilde

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.Någon avståndsreglering.

Jajja Jojjo

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Jaxon

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren.Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets  längd eller lämnar platsen alt. flyr.

Jina

8d.
SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram till figuranten när föraren har tagit av figurantens huvudbonad. Alt. går inte fram i tid.

Går fram till figuranten när föraren talar med figuranten och lockar på hunden.

Jajja

Går fram till figuranten när föraren står bredvid.

Går fram till figuranten när föraren gått halva avståndet.

Jaxon Wilde

Går fram till figuranten utan hjälp.

Jackpot Jina JojjoWhoppie

8e.
SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt går inte fram i tid. Accepterar kontakt från figuranten utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten.

Jaxon

Tar själv kontakt med figuranten.

Jajja Whoppie

Wilde

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex hoppa och gnälla.

Jackpot Jina Jojjo

9a.
LEK 2
Leklust
Leker inte. Leker inte men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Jajja

Startar snabbt, leker aktivt.

Jackpot Jaxon Jina Jojjo Whoppie Wilde

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b.
LEK 2
Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Jina Whoppie

Griper direkt med hela munnen.

Jackpot Jaxon Jajja Wilde

Griper direkt, hugger föremålet i luften.

Jojjo

10.
SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan oberörd.

Jackpot Jaxon Jajja Jina Jojjo Whoppie

Wilde 

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd. Riktar intresset mot skytten, publiken eller  annat men återgår till lek/ passivitet. Avbryter lek/ passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/ passivitet. Berörd, rädd. Alt vill lämna platsen, försöker fly. Alt föraren avstår skott.