MH PROTOKOLL, NYCKEL

Stella

Koala 

Kompis

Kenzo

Kendo

Kajsa Kavat

Bedömning 1 2 3 4 5
1a.
KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt med morrning  eller bitförsök. Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Kajsa Kavat

Tar kontakt själv eller besvarar kontakt.

Stella Koala

Kompis Kenzo

Kendo
Överdrivet kontakttagande ex  hoppar, gnäller, skäller.
1b.
KONTAKT
Samarbete
Följer inte med trots flera försök att locka alt provas inte. Följer med motvilligt.

 

Följer med, men är inte engagerad i testledaren.

Stella Kendo

Kajsa Kavat
Kompis

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

Koala

Följer med villigt. Är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller.

Kenzo


1c.
KONTAKT
Hantering
Avvisar med morrning eller bitförsök. Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering.

Stella Koala

Kajsa Kavat

Kompis Kenzo

Kendo

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.


Accepterar. Svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a.
LEK 1
Leklust
Leker inte. Leker inte men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Kajsa Kavat

Kompis

Startar snabbt, leker aktivt.

Stella Kenzo

Koala Kendo

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.


2b.
LEK 1
Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.


Griper direkt med hela munnen.

Stella Koala

Kajsa Kavat

Kompis Kenzo

Kendo
Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c.
LEK 1
Dragkamp
Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.


Griper, drar emot men släpper och tar om alt tuggar.

Stella

Kajsa Kavat

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Koala Kompis

Kenzo Kendo

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker alt ruskar -även under den passiva delen -tills testledaren släpper.
3a.
JAKT
Förföljande
Startar inte.

Startar men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten.Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet.


Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
1:a gången

Koala

Kajsa Kavat

 
Kendo
 

Stella Kompis

Kenzo

 
2:a gången

Koala

Kajsa Kavat

   
 
Kendo

Stella Kompis

Kenzo

3b.
JAKT
Gripande
Nonchalerar föremålet alt springer ej fram. Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt,släpper. Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
 

Koala Kendo

Kajsa Kavat

Kenzo

 

Kompis
Stella  
 

Koala

Kajsa Kavat

 

Kompis Kenzo

Kendo

Stella  
4.
AKTIVITET
Är ouppmärksam,  ointresserad,  inaktiv.

Är uppmärksam och lugn -står, sitter eller ligger.


Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjninga

Kompis Kenzo

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

Stella Koala

Kajsa Kavat

Kendo

Växlar snabbt aktiviteter under momentet alt. oro under hela momentet.
5a.
AVST.LEK
Intresse
Engageras inte av figuranten.

Kontroll. Avbrott förekommer

Koala  Kenzo

Kendo

Intresserad, följer figurant utan avbrott.

Stella Kompis

Kajsa Kavat


Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.


Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.


5b.
AVST.LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.

Stella  Koala

Kajsa Kavat

Kompis Kenzo

Kendo
Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del. Visar flera hotbeteeenden under momentets första del. Visar flera hotbeteeenden under momentets första och andra del.
5c.
AVST.LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten.

Koala

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Stella

Kajsa Kavat

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med  tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

Kompis Kenzo

Kendo

5d.
AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Koala

Leker inte men visar intresse

Leker kan gripa försiktigt. Drar inte emot.

Kajsa Kavat

Griper. Drar emot men kan släppa och ta om.

Stella Kompis

Kendo

Griper direkt.Drar emot, släpper inte.

Kenzo

5e.
AVST.LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Koala

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Stella Kompis

Kajsa Kavat

Kenzo


Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

Kendo

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a.
ÖVERRASKNING
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Koala

Hukar sig och stannar.

Kajsa Kavat

Kenzo

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Stella  Kompis

Flyr högst 5 meter.

Kendo

Flyr mer än 5 meter.
6b.
ÖVERRASKNING
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.

Stella Kompis
Kendo

Visar enstaka hotbetenden.

Koala Kenzo

Kajsa Kavat

Visar flera hotbeteenden under längre tid.


Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c.
ÖVERRASKNING
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ned alt går inte fram i tid.


Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

Stella Koala

Går fram till overallen när föraren står bredvid.


Kendo

Går fram till overallen när föraren har gått halva avståndet.

Kajsa Kavat

Kenzo

Går fram till overallen utan hjälp.

Kompis

6d.
ÖVERRASKNING
Kvarstående rädsla

Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.

Koala Kendo

Kajsa Kavat

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen.

Kenzo

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Stella Kompis

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e.
ÖVERRASKNING
Kvarstående intresse

Visar inget intresse


Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid någon av passagerna.

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Stella  Koala

Kajsa Kavat

Kompis Kenzo

Kendo

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand.

 

Biter i eller leker med vid två eller fler passager.
7a.
LJUDKÄNSLIGHET
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.


Hukar sig och stannar.

Kenzo

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Stella Koala

Kajsa Kavat

Kompis Kendo

Flyr högst 5 meter.


Flyr mer än 5 meter.
7b.
LJUDKÄNSLIGHET
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.

Gå fram till skramlet när föraren står bredvid.


Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Kajsa Kavat

Går fram till skramlet utan hjälp.

Stella Koala

Kompis Kenzo

Kendo

7c.
LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Stella Koala

Kompis Kenzo

Kendo

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Kajsa Kavat

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d.
LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Stella

Stannar upp.Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle.

Koala

Kajsa Kavat

Kompis

Stannar upp.Luktar eller tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

Kenzo Kendo


Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a.
SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Kompis Kenzo

Kendo

Visar enstaka hotbeteenden.

Stella  Koala

Kajsa Kavat

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeeenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b.
SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll därefter inget intresse. Alt engagerar sig inte.

Tittar mot spökena då och då.


Kontrollerar och/ eller handlar mot  spökena.Långa avbrott.

 

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena.Kortare  avbrott.

Stella  Koala

Kajsa Kavat

Kompis Kendo

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.

Kenzo

 

8c.
SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

Kajsa Kavat

Kenzo

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.Någon avståndsreglering.

Stella Koala

Kompis Kendo

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.Växlar mellan flyktstart och kontroll.


Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren.Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets  längd eller lämnar platsen alt. flyr.


8d.
SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram till figuranten när föraren har tagit av figurantens huvudbonad. Alt. går inte fram i tid.

Går fram till figuranten när föraren talar med figuranten och lockar på hunden.

Stella

Går fram till figuranten när föraren står bredvid.

Går fram till figuranten när föraren gått halva avståndet.

Koala

Går fram till figuranten utan hjälp.

Kajsa Kavat

Kompis Kenzo

Kendo

8e.
SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt går inte fram i tid. Accepterar kontakt från figuranten utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten.


Tar själv kontakt med figuranten.

Stella  Koala

Kajsa Kavat

Kenzo Kendo

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex hoppa och gnälla.

Kompis


9a.
LEK 2
Leklust
Leker inte. Leker inte men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.


Startar snabbt, leker aktivt.

Stella  Koala

Kajsa Kavat

Kompis Kenzo

Kendo

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b.
LEK 2
Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.


Griper direkt med hela munnen.

Stella  Koala

Kajsa Kavat

Kompis Kenzo

Kendo

Griper direkt, hugger föremålet i luften.


10.
SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan oberörd.

Stella  Koala

Kompis Kenzo

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd.

Kendo

Riktar intresset mot skytten, publiken eller  annat men återgår till lek/ passivitet.

Kajsa Kavat

Avbryter lek/ passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/ passivitet. Berörd, rädd. Alt vill lämna platsen, försöker fly. Alt föraren avstår skott.