Notera att kryss i ruta 1 ej skall räknas med i den totala poängsammanställningen Nyckel Mentaltest fastställd 2007-01-01
Syfte Samarbete Föremål/Förare 2 1 . Leker ej/leker själv/kommer ej 2 Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/ upprep uppm från förare 3 Leker själv – men kommer efter uppmaning 4 Leker själv – men kommer tillbaka 5 Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp
Samarbete Föremål/TL 4 Leker ej/leker själv/kommer ej Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/ upprep uppm från testled Leker själv – men kommer efter uppmaning Leker själv – men kommer tillbaka Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp
Gripa; Ta tag 5 m. 3 Griper ej/nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet
Ta tag 40 m. 3
Gripa; Hålla i 5 m. 3 Griper ej. Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen. Tuggar eller byter tag upprepade gånger. Tuggar/byter tag vid något tillfälle. Fast bett, håller i samtliga moment. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.
Hålla i 40 m. 4
Gripa; Slita, dra 5 m. 2 Håller ej. alt Kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen. Håller, men drar inte emot. Växlar mellan att hålla och dra emot. Drar emot tills testledaren släpper. Rycker, drar emot även under den passiva delen -till testledaren släpper. Alt. intensivt ruskande
Slita/dra 40 m. 2
Förföljande 2 Startar inte eller når inte in i banan. Startar men avbryter. Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand, fullföljer. Startar med hög fart målinriktad.
Förföljande; Gripande 3 Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. Griper inte, nosar på föremålet.. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
Uthållighet 6 Framme, direkt tillbaka alt. Går ej fram Framme jobbar mindre än 30 sekunder Jobbar i 30 sekunder Jobbar i 60 sekunder Jobbar i 90 sekunder, hämtas av föraren
Social självsäkerhet 10 Ängslig, osäker går ej att hantera Social osäkerhet i alla situationer Social osäkerhet i flera situationer Socialt säker i de flesta situationer. Socialt säker i alla situationer.
Social nyfikenhet 8 Undviker, skygg Överdrivet nyfiken, påträngande Neutral, låter sig klappas Besvarar när figurant bjuder Normalt nyfiken när anledning finns
Socialt samspel 8 Svarar ej på lekinviter Svarar svagt på lek & lekinviter -kan avbryta Svarar snabbt på lek & lekinviter, svår att bryta Svarar på lek & lekinviter Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter
Handlingsförmåga 10 Försöker inte lösa problemen. Försöker endast kortvarigt eller med liten aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer. Löser uppgifter i de flesta situationer. Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer.. Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer.
Anpassningsförmåga 10 Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer Anpassar intensitet – men med tidsfördröjning Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer
Koncentration 10 Låg grad av koncentration i de flesta situationer. (kan utföra ovidkommande handlingar) Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer. (Kan utföra ovidkommande handling) Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer (1-2) Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2) Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer.
Avreaktion 10 Kan ej avreagera alt tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sig Tar lång tid för avreaktion i flera situationer Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer – alt lång tid i en enstaka situation Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer Avreagerar snabbt i alla situationer
Minnesbilder 5 Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden. Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden.
Rädsla 4 Flyr i de flesta testsituationer alt. blir passiv. Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll. Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver Står emot, undanmanöver eller ngn intensitetssänkning Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla
Aggressivitet 3 Visar kvarstående aggression Visar stor aggression Visar ingen aggression /visar kortvariga aggressionsyttringar Visar liten aggression Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet
Nyfikenhet 8 Går inte fram Lång tid med hjälp för att gå fram Går fram med hjälp Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer
Skott Avviker från platsen Undvikande reaktioner alt låsningar, kvar på platsen Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan. Kontroll vid flera skott Ingen reaktion, kontroll första skottet